2 Správa rodinné firmy

Struktura přináší řád do jinak chaotického systému.

Správa rodinné firmy definuje strukturu rodinné firmy, její základy a hlavní stavební prvky.

Rodinná firma potřebuje mít vytvořenou vhodnou, jasnou a pevnou strukturu, která bude zabraňovat rozpadu firmy, a která bude pomáhat řešit různé situace, kterým bude rodinná firma vystavena.

Většinu událostí, kterým bude rodina a její firma čelit, nelze předvídat. Do určité míry ale lze předvídat situace dané životním cyklem jedince, rodiny a firmy. Budováním vhodných struktur zvyšujeme pravděpodobnost toho, že se rodina i firma s nečekanými událostmi lépe vypořádají, vyhnou se destabilizujícímu chaosu a předejdou tak rozpadu rodiny, firemnímu bankrotu či nechtěnému prodeji.

Struktura musí být členy podnikající rodiny vždy dobře pochopena a odsouhlasena.

S budováním struktur je nejlépe začít v době, kdy v rodině panují dobré vztahy a rodinné firmě se daří.

Každá podnikající rodina potřebuje jinou strukturu. Strukturu, která zohledňuje „rozsáhlost stavby“ rodinné firmy, jak je rodina rozsáhlá a jak je rozsáhlá její integrace do podnikání, tak i jak je rozsáhlé samotné podnikání.

Struktura musí zohledňovat:

 • kontext: to, co děláme a jak se chováme, dává smysl vždy v určitém místě a situaci;
 • pravidla: buď explicitní (jasně dané) nebo implicitní („nepsané či nevyslovené pravidlo“) – vyjádření toho, co se může nebo nemůže v daném kontextu dělat;
 • pozice: hierarchie mezi jednotlivci ve struktuře;
 • role: jaké funkce vykonávají jednotlivci na určité pozici;
 • informační toky a výměna informací: jak a co spolu jednotlivci komunikují.

Základními pilíři této struktury jsou:

 1. Rodinné hodnoty a vize: jak se rodinné hodnoty odrážejí v podnikání rodiny;
 2. Institucionalizace: do jaké míry je rozhodování řízeno rozhodovacími orgány;
 3. Rozlišování mezi rodinou a firmou: do jaké míry ti, co pracují ve firmě, jsou vnímáni jako profesionálové a do jaké míry pouze jako členové rodiny; do jaké míry je zacházeno s akcionáři/podílníky jako s majiteli firmy;
 4. Firemní management: jak je firma řízena;
 5. Komunikace: jak jsou řízeny osobní vztahy;
 6. Nástupnictví: do jaké míry bude firma schopna existovat, pokud tu nebude současný management.

Každý z těchto kvalitativně odlišných pilířů zahrnuje další nosné stavební prvky. Žádný z těchto pilířů nelze budovat samostatně bez zohledňování ostatních pilířů a jejich stavebních prvků.