1 Čím se liší rodinné firmy od jiných forem podnikání

Na rozdíl od jiných organizačních forem podnikání mají rodinné firmy svá významná specifika, která generují různé jedinečné zdroje konkurenčních výhod, ale i potenciálních hrozeb.

Zdrojem těchto specifik je překryv dvou systémů – systému rodiny a systému podnikání, přičemž každý plní odlišnou funkci a v každém z nich platí jiná, někdy i zcela opačná, pravidla.

Rodina plní dvě hlavní funkce: chrání a socializuje. První funkce spočívá v ochraně a péči o fyzický a emocionální vývoj příslušníků rodiny, zatímco druhé jde o předávání hodnot, pravidel a sociálního postavení těmto členům. V západních kulturách, tyto funkce jsou přiřazeny hlavně k nukleární rodině, s větší nebo menší účastí rozšířené rodiny. Při plnění obou funkcí se uplatňuje princip rovnosti či potřeby (pomoc slabšímu) s cílem udržet harmonii v rodině.

Funkcí podniku je tvořit hodnotu, jeho cílem pak úspěšné podnikání.

Vztah mezi rodinou a jejím podnikání je třeba aktivně řídit, stejně jako podnikání samotné.

Řízením tohoto vztahu předcházíme konfliktu a plně využíváme potenciálu, který rodina do podnikání může přinést. Tento potenciál může představovat významný zdroj konkurenční výhody.

Nástrojem pro řízení tohoto vztahu je tzv. správa rodinné firmy (z anglického family business governance).