4 Vzorová rodinná ústava

Společníci společnosti [BUDE DOPLNĚNO], IČO: [BUDE DOPLNĚNO], se sídlem [BUDE DOPLNĚNO], (dáte také jen „Společnost“ či „[BUDE DOPLNĚNO]“) a přímí potomci [BUDE DOPLNĚNO], dat. narození: [BUDE DOPLNĚNO], kteří jsou podepsáni níže, se usnesli na následujících základních principech našeho společného fungování, které nazýváme ústava (dále jen „Ústava“).

1 Preambule

My, společníci Společnosti a členové rodiny [pana Nováka], tímto v [Mělníku], přijímáme tuto Ústavu podnikatelské rodiny [Novákových] a rodinné společnosti [Novákovi s.r.o.]. Pro přijetí této Ústavy jsme se rozhodli [, protože nás baví podnikat společně a uvědomujeme si sílu vzájemné spolupráce, založené na našich silných rodinných vazbách.]

Jelikož se jedná stále o určitý formální dokument, je vhodné mít na jeho začátku preambuli, ve které vyjádříte Vaše představy zejména co se týče společné budoucnosti, proč chcete budovat rodinnou firmu, proč ústavu vytváříte a zároveň se může odkázat založení Vaší rodinné firmy a Vaše začátky.

2 Naše hodnoty

Jako rodina i jako společníci Společnosti chceme jednat jako rodina, která je jednotná jak dovnitř, tak navenek.

  • Uznáváme a respektujeme následující hodnoty ve vztahu k rodině: [lásku, otevřenost, vzájemnou pomoc];
  • Uznáváme a respektujeme následující hodnoty ve vztahu k naší firmě: [pracovitost, spolupráci];
  • Jednáme spolu [slušně a otevřeně].
  • Nejde nám o dosažení krátkodobého zisku na úkor dlouhodobého a trvalého rozvoje a úspěchu.

DOPORUČENÍ: Pro budoucí spolupráci, a zároveň jako určité měřítko Vašich dalších společných kroků je shoda na Vašich společných základních principech a hodnotách. V tomto ohledu je zásadní si uvědomit, jak podstatná je pro Vás společná spolupráce na budování rodinné firmy. Jak podstatná je pro Vás rodina a jak podstatná je pro Vás firma.

3 Rodinná firma

Společnost jsme vybudovali od základů. Ve Společnosti a při jejím rozvoji jsme strávili mnoho času a rozvoj Společnosti nás stál velké úsilí. Proto [chceme, aby zůstala v rukou členů naší rodiny].

Účel Společnosti pro naši rodinu je zejména [BUDE DOPLNĚNO].

Uvědomujeme si, že s ohledem na rozšiřování [BUDE DOPLNĚNO].

Odpovědný vlastník pro nás znamená: [osobu, která se s velkým nasazením věnuje rozvoji naší firmy].

Budeme usilovat o zachování dlouhodobé a samostatné vlastnické účasti na podnikání na úrovni Společnosti jakožto rodinné společnosti. Rádi bychom, aby [i naši potomci v rodinné firmě zůstali jako společníci a společně ji vedli].

DOPORUČENÍ: Dalším podstatným bodem je vymezení významu rodinné firmy a vztahu mezi rodinnou a firmou. Má být rodina jediným, či hlavním, vlastníkem rodinné firmy. Uvědomujete si v tomto ohledu co znamená být vlastníkem?

  • Vymezte si, co pro Vás rodinná firma znamená (můžete se odkázat na náročné začátky), jaký je její účel pro Vaší rodinu a jaké by mělo být zapojení a propojení rodiny s firmou do budoucna.
  • Zodpovězte si otázku, zda má být rodinná firma pouze v rukách Vaší rodiny? Vymezte, co pro Vás znamená „odpovědný společník či vlastník“.
  • Měli byste si také nastavit pravidla pro případné zaměstnání členů rodiny ve Vaší firmě, jelikož toto téma je jedno z nejcitlivějších. Proto některé velké rodinné firmy zaměstnání členů rodiny podstatně omezují.

4 Orgány společnosti

Pravidla fungování orgánů Společnosti jsou nastavena zejména ve společenské smlouvě Společnosti, či dalších zvláštních dohodách mezi společníky. Níže jsou shrnuty pouze základní principy jejich fungování.

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Její kompetence a způsoby rozhodování jsou popsány ve společenské smlouvě. Valné hromady se mohou účastnit a hlasovat na ní pouze společníci Společnosti, případně další osoby stanovené zákonem či společenskou smlouvou. Za souhlasu všech společníků se [BUDE DOPLNĚNO].

Jednatelé

Jednatelé jsou statutárním orgánem Společnosti. Jednatelem může být jakákoliv osoba splňující jak zákonné požadavky, tak požadavky stanovené společenskou smlouvou, touto Ústavou, vnitřními předpisy Společnosti či rozhodnutími valné hromady. Za výkon funkce jednatele náleží odměna stanovená [BUDE DOPLNĚNO].

Dozorčí rada, „Kontrolní či poradní rada“

Společníci jsou oprávněni rozhodnout, že Společnost zřídí dozorčí radu případně jiný orgán, který by plnil poradně-kontrolní funkce.

DOPORUČENÍ: Popište alespoň základní principy fungování orgánů Vaší rodinné firmy (konkrétní společnosti, případně Vaší hlavní společnosti, či skupiny). Jde zejména o pravidla přijímání rozhodnutí na nejvyšší úrovni (akcionáři mateřské společnosti). Základní pravidla ohledně rozhodující většiny a o ochraně menšiny. Základní pravidla pro obsazování nejvyšších řídích pozic tedy statutární orgány a případně orgány dozorčí. Tyto základní principy by měly být zapracovány do Vašich společenských smluv, stanov, či jiných korporátních dokumentů.

5 Rodina

Největší kapitál naší rodiny jsou její členové. Chceme tento lidský kapitál i nadále rozvíjet. [BUDE DOPLNĚNO].

Rodina se podílí na řízení podniku pouze prostřednictvím [BUDE DOPLNĚNO].

„Orgány“ rodiny. Uvědomujeme si důležitost neustálého rozvoje vztahů v rámci rodiny. I důležitost toho, že členové rodiny, kteří nejsou společníky a ani ve Společnosti nepracují, mají relevantní informace o našem podnikání a práci.

  • Rodinné shromáždění [BUDE DOPLNĚNO].
  • Rodinná rada [BUDE DOPLNĚNO].

DOPORUČENÍ: Popište alespoň základní principy fungování Vaší rodiny, a to primárně v její roli jako vlastníka či spoluvlastníka rodinné firmy. Co pro Vás rodina znamená? Jaké mají být principy pro další rozvoj rodiny a její schopnosti vhodně vnitřně spolupracovat s ohledem na její zásadní vlastnickou roli? Jak má být zapojena? Prostřednictvím vlastníků? Jinak? Mají fungovat orgány rodiny, jako je rodinná rada či rodinné shromáždění?

6 Společníci společnosti

Společníky Společnosti, včetně případných dceřiných společností, se smí stát pouze potomci v přímé rodové linii pana [BUDE DOPLNĚNO] a jejich další přímí potomci.

Chceme zdůraznit, že společníkem Společnosti, ani dceřiných společností, se nesmí stát [BUDE DOPLNĚNO].

Budoucí společníci Společnosti jsou povinni před případným nabytím podílů vždy [BUDE DOPLNĚNO].

Podpora Společníků / členů rodiny. Po odsouhlasení Společníky podporujeme ostatní členy rodiny a Společníky, co se týče [BUDE DOPLNĚNO].

Budeme se snažit, pokud na tom bude shoda, vhodně stále zapojovat bývalé společníky, jelikož si uvědomujeme [BUDE DOPLNĚNO].

DOPORUČENÍ: Budoucí převody vlastnických podílů jsou s ohledem na výsadní roli společníka či společníků ve firmě zásadní, a proto je nutné stanovit si pravidla, za jakých by předávání podílů mezi generacemi mělo probíhat. Toto se týká jak převodu za života zakladatele / stávajícího společníka, tak pro případ smrti.

7 Požadavky na osobnost „aktivního“ společníka (člena orgánů společnosti)

Společník, který má převzít roli jednatele či aktivní roli v některém z výkonných orgánů Společnosti, by měl splňovat následující požadavky: [BUDE DOPLNĚNO].

8 Prodej podílů

Společníci budou oprávněni prodat či jinak převést své podíly ve Společnosti pouze za respektování následujících principů: [BUDE DOPLNĚNO].

DOPORUČENÍ: Společníci by si měli stanovit pravidla, která budou chránit jak vlastnickou rodinu proti převodu na osobu mimo její okruh, zároveň by však měla umožňovat za určitých okolností z rodinné firmy vystoupit. Nespokojený společník může být podstatným problémem.

9 Požadavky na osobu externího člena vedení společnosti či dozorčí rady společnosti

K tomu, aby Společnost mohla nadále růst a stát se lídrem ve svém segmentu podnikání, je zapotřebí osob, které splňují potřebné odborné i lidské kvalifikační předpoklady [BUDE DOPLNĚNO].

Společníci jsou si vědomi toho a souhlasí s tím, že vedle těch správných osobností z rodiny [BUDE DOPLNĚNO], jsou pro další rozvoj Společnosti vhodné i znalosti a zkušenosti externích odborníků, kteří [BUDE DOPLNĚNO].

10 Nakládání se ziskem společnosti a výplata podílu na zisku

Ohledně podílu na zisku berou za své následující zásady: [BUDE DOPLNĚNO].

Jednatelé Společnosti budou povinni předložit Společníkům údaje a dokumenty pro rozhodování o rozdělení případného zisku v dostatečné lhůtě před valnou hromadou [BUDE DOPLNĚNO].

DOPORUČENÍ: Pravidla o dělení zisku a případně jiných platbách ze strany společnosti jsou citlivým tématem, a proto je vhodné mít základní rámec. Společníci, kteří nebudou v rodinné firmě přímo pracovat, mohou mít představu, že lze např. vždy vyplatit 100 % účetní zisku, to však nebývá reálné a zároveň výplaty nepřiměřeně velkého zisku mohou limitovat rozvoj společnosti.

11 Zásady komunikace a postup v případě konfliktu

Základní pravidla komunikace jsou [BUDE DOPLNĚNO]

12 Závěrečná ustanovení

Jako členové naší rodiny a společníci Společnosti se zavazujeme a chceme ctít principy uvedené výše a usilovat o [BUDE DOPLNĚNO].

S touto Ústavou by měl být seznámen každý člen naší rodiny, který [BUDE DOPLNĚNO].

Tato Ústava je vyhotovena v [BUDE DOPLNĚNO].

Tato Ústava nabývá účinnosti dnem [BUDE DOPLNĚNÉ].

 

V ______________ dne ______________

 

 

——–[BUDE DOPLNĚNO]——–               ———-[BUDE DOPLNĚNO]——–

 

——-[BUDE DOPLNĚNO]——–               ———-[BUDE DOPLNĚNO]——–