2 Co je „rodinná ústava“

Rodinná ústava je nástroj pro řízení rodinné firmy vyvinutý zahraniční odbornou praxí (pod různými názvy jako Family Charter, Family Business Protocol, Familienverfassung atd.). Rodinná ústava nebývá ukotvena v právním systému a má tak obvykle omezenou právní závaznost. Prakticky se jedná o základní hodnotový kodex podnikatelské rodiny, který vymezuje její vztah k podnikání.

Rodinná ústava je vrcholem systému správy rodinné firmy a podnikatelské rodiny. Její podoba může být různě složitá v závislosti na velikosti konkrétní podnikatelské rodiny a rozsáhlosti jí spravovaného majetku.

Základní strukturu rodinné ústavy lze stručně shrnout následovně:

  1. Preambule, která bude Vaši rodinnou ústavu uvozovat a kde shrnete Vaše základní myšlenky. Proč vlastně rodinnou ústavu tvoříte;
  2. Část základní hodnoty a vize: toto zejména ve vztahu k spoluvlastnictví rodinné firmy a společné budoucnosti rodiny a rodinné firmy (ochota společně rozvíjet rodinnou firmu, včetně vymezení, co to vlastně znamená);
  3. Část rodinná firma: základní vymezení rodinné firmy, společného majetku, jeho účel pro rodinu a základní body propojení rodiny a firmy. Potvrzení záměru budovat firmu jako rodinnou;
  4. Část orgány rodinné firmy: základ správy a řízení rodinné firmy (corporate governance) – shrnutí základních pravidel, jak mají fungovat hlavní orgány rodinné firmy;
  5. Část rorina: co je pro Vás rodina, základní principy pro možné zapojení členů rodiny do rodinné firmy, a to jak v pracovních (výkonných – zaměstnanci, členové orgánů), tak nevýkonných pozicích (společníci, akcionáři). S tímto souvisí určení základních principů pro budoucí nástupnický proces;
  6. Část budoucí změny vlastníků a převody podílů: základní principy pro případné převody podílů v rodinné firmě, jsou zásadní pro budoucí nástupnické procesy a jsou základem vlastnické strategie;
  7. Část správy v rodině (family governance): komunikační platformy či „orgány„ rodiny a propojení s orgány rodinné firmy (rodinná rada a další);
  8. Část komunikace: nastavení komunikačních pravidel rodiny, tak by se komunikace rozvíjela pozitivním směrem. Aby se eliminovali nejasnosti a byl prostor k průběžné otevřené diskusi;
  9. Část řešení konfliktů: Základní pravidla pro případné řešení konfliktů, které nelze eliminovat a je třeba na ně být vhodně připraven;
  10. Část možné změny ústavy: Pravidla ohledně budoucích úprav rodinné ústavy, tak by bylo jasné, kdy lze do tohoto základního dokumentu zasahovat.